• http://www.cpijL.com/29388063961/index.html
 • http://www.cpijL.com/9194036372898/index.html
 • http://www.cpijL.com/0536/index.html
 • http://www.cpijL.com/779785/index.html
 • http://www.cpijL.com/6455961343/index.html
 • http://www.cpijL.com/585812126/index.html
 • http://www.cpijL.com/4537918850540/index.html
 • http://www.cpijL.com/26343993/index.html
 • http://www.cpijL.com/0815210/index.html
 • http://www.cpijL.com/85316982/index.html
 • http://www.cpijL.com/95454740517/index.html
 • http://www.cpijL.com/356002/index.html
 • http://www.cpijL.com/611430093/index.html
 • http://www.cpijL.com/0660740/index.html
 • http://www.cpijL.com/2107249829/index.html
 • http://www.cpijL.com/61069977/index.html
 • http://www.cpijL.com/17539596766139/index.html
 • http://www.cpijL.com/53832185/index.html
 • http://www.cpijL.com/91908653/index.html
 • http://www.cpijL.com/570556097/index.html
 • http://www.cpijL.com/3002614983/index.html
 • http://www.cpijL.com/873042/index.html
 • http://www.cpijL.com/3144020937/index.html
 • http://www.cpijL.com/296400551/index.html
 • http://www.cpijL.com/90874742/index.html
 • http://www.cpijL.com/129409566424/index.html
 • http://www.cpijL.com/50916921643/index.html
 • http://www.cpijL.com/154222178242/index.html
 • http://www.cpijL.com/5162644493/index.html
 • http://www.cpijL.com/9752164922/index.html
 • http://www.cpijL.com/96746250/index.html
 • http://www.cpijL.com/49005526/index.html
 • http://www.cpijL.com/1220/index.html
 • http://www.cpijL.com/4515971/index.html
 • http://www.cpijL.com/23555915/index.html
 • http://www.cpijL.com/112775607/index.html
 • http://www.cpijL.com/6936711/index.html
 • http://www.cpijL.com/680048764984/index.html
 • http://www.cpijL.com/09512548/index.html
 • http://www.cpijL.com/930757/index.html
 • http://www.cpijL.com/2668021/index.html
 • http://www.cpijL.com/25062565939/index.html
 • http://www.cpijL.com/8098349992/index.html
 • http://www.cpijL.com/3783325/index.html
 • http://www.cpijL.com/7432732628/index.html
 • http://www.cpijL.com/596857586/index.html
 • http://www.cpijL.com/002107077/index.html
 • http://www.cpijL.com/941282751468/index.html
 • http://www.cpijL.com/2713855/index.html
 • http://www.cpijL.com/3648694/index.html
 • http://www.cpijL.com/59122792516834/index.html
 • http://www.cpijL.com/932148072/index.html
 • http://www.cpijL.com/831551/index.html
 • http://www.cpijL.com/7130044641/index.html
 • http://www.cpijL.com/3761086887122/index.html
 • http://www.cpijL.com/6403136727/index.html
 • http://www.cpijL.com/9318825/index.html
 • http://www.cpijL.com/67128012163/index.html
 • http://www.cpijL.com/81208000417806/index.html
 • http://www.cpijL.com/166839439/index.html
 • http://www.cpijL.com/4764194639/index.html
 • http://www.cpijL.com/722838/index.html
 • http://www.cpijL.com/743434161269/index.html
 • http://www.cpijL.com/53640299/index.html
 • http://www.cpijL.com/82909220/index.html
 • http://www.cpijL.com/61507679306/index.html
 • http://www.cpijL.com/15527387208/index.html
 • http://www.cpijL.com/9604384/index.html
 • http://www.cpijL.com/7181/index.html
 • http://www.cpijL.com/9349531724/index.html
 • http://www.cpijL.com/6996925/index.html
 • http://www.cpijL.com/398812/index.html
 • http://www.cpijL.com/85450575423769/index.html
 • http://www.cpijL.com/3307107608/index.html
 • http://www.cpijL.com/9638048698/index.html
 • http://www.cpijL.com/53304762399/index.html
 • http://www.cpijL.com/6294338029/index.html
 • http://www.cpijL.com/64079183486/index.html
 • http://www.cpijL.com/485024/index.html
 • http://www.cpijL.com/4369447/index.html
 • http://www.cpijL.com/55176948/index.html
 • http://www.cpijL.com/2622128142/index.html
 • http://www.cpijL.com/9409515545/index.html
 • http://www.cpijL.com/05781328/index.html
 • http://www.cpijL.com/600753/index.html
 • http://www.cpijL.com/002967402463/index.html
 • http://www.cpijL.com/20571200303/index.html
 • http://www.cpijL.com/4177987869/index.html
 • http://www.cpijL.com/3857/index.html
 • http://www.cpijL.com/3769085583380/index.html
 • http://www.cpijL.com/331345697005/index.html
 • http://www.cpijL.com/45591584/index.html
 • http://www.cpijL.com/659918/index.html
 • http://www.cpijL.com/198597019/index.html
 • http://www.cpijL.com/25720844828/index.html
 • http://www.cpijL.com/10574706/index.html
 • http://www.cpijL.com/23620242817/index.html
 • http://www.cpijL.com/3433686743006/index.html
 • http://www.cpijL.com/043455208/index.html
 • http://www.cpijL.com/3958945819/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!