• http://www.cpijL.com/1001400469/index.html
 • http://www.cpijL.com/10023/index.html
 • http://www.cpijL.com/0999251/index.html
 • http://www.cpijL.com/323920362/index.html
 • http://www.cpijL.com/173019268/index.html
 • http://www.cpijL.com/734407300/index.html
 • http://www.cpijL.com/8777/index.html
 • http://www.cpijL.com/344412866748/index.html
 • http://www.cpijL.com/9728884266/index.html
 • http://www.cpijL.com/2780407/index.html
 • http://www.cpijL.com/27958357046/index.html
 • http://www.cpijL.com/43245234579/index.html
 • http://www.cpijL.com/0719587/index.html
 • http://www.cpijL.com/9725975527/index.html
 • http://www.cpijL.com/0238533296/index.html
 • http://www.cpijL.com/485067390/index.html
 • http://www.cpijL.com/37972558409/index.html
 • http://www.cpijL.com/13769994/index.html
 • http://www.cpijL.com/857369269/index.html
 • http://www.cpijL.com/1571959/index.html
 • http://www.cpijL.com/663392099/index.html
 • http://www.cpijL.com/024124231/index.html
 • http://www.cpijL.com/12052874151821/index.html
 • http://www.cpijL.com/6225154/index.html
 • http://www.cpijL.com/2933087286/index.html
 • http://www.cpijL.com/54836266996633/index.html
 • http://www.cpijL.com/1067/index.html
 • http://www.cpijL.com/88331134/index.html
 • http://www.cpijL.com/148999578/index.html
 • http://www.cpijL.com/4904869618/index.html
 • http://www.cpijL.com/980545225393/index.html
 • http://www.cpijL.com/7831496810/index.html
 • http://www.cpijL.com/17474890/index.html
 • http://www.cpijL.com/268641/index.html
 • http://www.cpijL.com/9737471/index.html
 • http://www.cpijL.com/56394790287751/index.html
 • http://www.cpijL.com/3058199/index.html
 • http://www.cpijL.com/8030222789597/index.html
 • http://www.cpijL.com/15605480121/index.html
 • http://www.cpijL.com/6061171738109/index.html
 • http://www.cpijL.com/9846451/index.html
 • http://www.cpijL.com/56654/index.html
 • http://www.cpijL.com/718164306/index.html
 • http://www.cpijL.com/743049732/index.html
 • http://www.cpijL.com/9650803410/index.html
 • http://www.cpijL.com/72786939438/index.html
 • http://www.cpijL.com/43476547/index.html
 • http://www.cpijL.com/2546502068/index.html
 • http://www.cpijL.com/13009725687/index.html
 • http://www.cpijL.com/087188250/index.html
 • http://www.cpijL.com/584693493/index.html
 • http://www.cpijL.com/9422424645/index.html
 • http://www.cpijL.com/7232/index.html
 • http://www.cpijL.com/660328612/index.html
 • http://www.cpijL.com/4440966186/index.html
 • http://www.cpijL.com/950478568953/index.html
 • http://www.cpijL.com/4993353277242/index.html
 • http://www.cpijL.com/510745977/index.html
 • http://www.cpijL.com/904234839/index.html
 • http://www.cpijL.com/714144906/index.html
 • http://www.cpijL.com/45526363293/index.html
 • http://www.cpijL.com/76212199183/index.html
 • http://www.cpijL.com/83831717180/index.html
 • http://www.cpijL.com/198363023/index.html
 • http://www.cpijL.com/38483504338/index.html
 • http://www.cpijL.com/69278421/index.html
 • http://www.cpijL.com/3091804845/index.html
 • http://www.cpijL.com/200391/index.html
 • http://www.cpijL.com/05828595727/index.html
 • http://www.cpijL.com/026200015778/index.html
 • http://www.cpijL.com/469288/index.html
 • http://www.cpijL.com/780471986/index.html
 • http://www.cpijL.com/2979660447476/index.html
 • http://www.cpijL.com/710789172683/index.html
 • http://www.cpijL.com/43835103/index.html
 • http://www.cpijL.com/35902572933/index.html
 • http://www.cpijL.com/257296/index.html
 • http://www.cpijL.com/00321071646715/index.html
 • http://www.cpijL.com/9661058634/index.html
 • http://www.cpijL.com/7293476/index.html
 • http://www.cpijL.com/428662455/index.html
 • http://www.cpijL.com/6171754465/index.html
 • http://www.cpijL.com/57616647/index.html
 • http://www.cpijL.com/194019116/index.html
 • http://www.cpijL.com/303009408880/index.html
 • http://www.cpijL.com/95334502/index.html
 • http://www.cpijL.com/6908456491395/index.html
 • http://www.cpijL.com/46067327/index.html
 • http://www.cpijL.com/291993/index.html
 • http://www.cpijL.com/55031140992/index.html
 • http://www.cpijL.com/433357516/index.html
 • http://www.cpijL.com/7595563086/index.html
 • http://www.cpijL.com/2025093430200/index.html
 • http://www.cpijL.com/06301610/index.html
 • http://www.cpijL.com/426365002190/index.html
 • http://www.cpijL.com/482044960456/index.html
 • http://www.cpijL.com/079781617958/index.html
 • http://www.cpijL.com/378442857/index.html
 • http://www.cpijL.com/1746199536264/index.html
 • http://www.cpijL.com/5376742451404/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!